Publiczna Szkoła Podstawowa
w CerekwiSTRONA GŁÓWNA


PLAN LEKCJI


KOŁA ZAINTERESOWAŃ


PRAWA UCZNIA


OBOWIĄZKI UCZNIA


INFORMACJE

WIZJA ABOLWENTA


Aktywny, samodzielny i odpowiedzialny Polak, to absolwent naszej szkoły

Aktywny:
 • w zaspakajaniu wielorakich potrzeb intelektualnych i emocjonalnych;
 • w ciągłym przekraczaniu siebie, wznoszeniu się ku czemuś wyższemu;
 • w poszukiwaniu prawdy;
 • w odróżnieniu dobra od zła;
 • w życiu społecznym.
  Samodzielny:
  • w podejmowaniu decyzji;
  • w organizowaniu nauki własnej;
  • w dokonywaniu samooceny i samokontroli własnych postępów w nauce;
  • w dążeniu do osiągnięcia wytyczonego sobie celu.
  Odpowiedzialny:
  • za własne słowa i czyny jako człowiek, członek narodu i obywatel państwa;
  • za siebie i innych;
  • za własny rozwój;
  • za jakość własnego życia.
   Wszyscy współtworzymy naszą szkołę - jesteśmy mądrzy wspólną mądrością, a najwyższym dla nas dobrem, jest drugi człowiek Jesteśmy Szkoła bezpieczną i przyjazną dla ucznia. Nasza szkoła tętni życiem.

   CELE STRATEGICZNE:

   1. Stymulować proces rozwoju osobowości ucznia na każdym etapie edukacji w kierunku pożądanych postaw moralnych, rodzinnych, społecznych i obywatelskich.
   2. Wyposażyć ucznia w procesie kształcenia w kompetencje umożliwiające samorealizację, rozwijanie zainteresowań oraz zaspokojenie aspiracji życiowych
   CELE SZCZEGÓŁOWE:

   1. Rozbudzić w procesie wychowania wrażliwość moralną, estetyczną i kulturową niezbędną do doskonalenia się, stałego pogłębiania życia duchowego i rozwoju własnych zainteresowań
   2. Wyzwolić potrzebę stałego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności.
   3. Wdrożyć do samodzielnej pracy umysłowej i wyposażyć w umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji i przetwarzania informacji.
   4. Przygotować do kontynuacji nauki w gimnazjum.
   5. Ukształtować człowieka odczuwającego więź z przyrodą, religią i tradycją, przywiązania do demokracji i wolności.
   6. Wyzwolić dojście do pozytywnej samooceny, określenia celów życiowych na miarę możliwości, wiary w te możliwości i odwagi w głoszeniu i bronieniu własnych poglądów.
   7. Zapobiegać kreowaniu postaw skrajnie egoistycznych