Publiczna Szkoła Podstawowa
w CerekwiSTRONA GŁÓWNA


STREFA UCZNIA


PLAN LEKCJI


KOŁA ZAINTERESOWAŃ


OBOWIĄZKI UCZNIA
PRAWA UCZNIA W SZKOLE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW


Uczeń ma prawo do:


a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

c) jawnej i motywowanej oceny swojej pracy ustnej i pisemnej;

d) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

e) dobrowolnego zrzeszania się w różnych organizacjach młodzieżowych i kołach zainteresowań;

f) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i w porozumieniu z dyrektorem szkoły i pod opieką nauczycieli;

g) nauczania indywidualnego w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza czy poradnię psychologiczno – pedagogiczną;

h) indywidualnego toku nauki lub program wynikające ze szczególnych uzdolnień ucznia, na który zgodę wydaje dyrektor szkoły na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

i) różnych form pomocy materialnej świadczonych ze środków budżetowych państwa lub gminy zwanych świadczeniami.

j) Uczniowie z rodzin wielodzietnych, niepełnych i w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać nieodpłatnie z posiłków w szkole w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

k) Jeżeli droga dziecka przekracza 3 km. w przypadku uczniów kl. I-IV oraz 4 km w przypadku uczniów kl. V-VI obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu. Jeżeli istnieją środki komunikacji publicznej umożliwiające dojazd uczniów, to gmina jest zobowiązana pokryć koszty dojazdu uczniów.