Publiczna Szkoła Podstawowa
w CerekwiSTRONA GŁÓWNA

REKRUTACJA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

STREFA RODZICÓW

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY


Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie - zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji.
Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia.

Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym. Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.


Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności:
czytania,
pisania,
rozumowania,
korzystania z informacji,
wykorzystywania wiedzy w praktyce.


Każdego roku sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Informacja o terminie sprawdzianu zamieszczana jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w ustalonym terminie w kwietniu, a także dla tych, którzy wtedy przystąpili, ale przerwali sprawdzian lub im go unieważniono, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin. Dodatkowy sprawdzian odbywa się nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

SUKCES SZÓSTOKLASISTÓW!!!

Uczniowie klasy szóstej w roku szkolnym 2012/13 osiągnęli Wysoki wynik sprawdzianu. Średnia punktów naszych wychowanków wyniosła 28,79. .W kategorii stninowej nasi uczniowie osiągnęli poziom WYSOKI.

Porównanie wyników uzyskanych przez uczniów klas VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwiw latach 2006-2012

Rok szkolny-2005/2006 Wynik szkoły-25,53 Stanin-Średni
Rok szkolny-2006/2007 Wynik szkoły-26,73 Stanin-Średni
Rok szkolny-2007/2008 Wynik szkoły-28,11 Stanin-Wysoki
Rok szkolny-2008/2009 Wynik szkoły-24,27 Stanin-Wysoki
Rok szkolny-2009/2010 Wynik szkoły-27,24 Stanin-Bardzo wysoki
Rok szkolny-2010/2011 Wynik szkoły-27,55 Stanin-Wysoki
Rok szkolny-2011/2012 Wynik szkoły-23,35 Stanin-Wyżej średniej
Rok szkolny-2012/2013 Wynik szkoły-26,19 Stanin-Wysoki